• آهارمهره صنعتی بسیار با کیفیت
  • مناسب برای دانگ های چلیپا به بالا
  • مورد تأیید تمام خوشنویسان حرفه ای و اساتید