• قلم خوشنویسی سیار با کیفیت
  • مناسب برای ریز ترین دانگ ها تا مشقی
  • پرگوشت و بسیار محکم