• آهار زده شده با دست
  • مهره کشی شده و کاملاً صاف
  • وزن کاغذ پایه 90 گرم
  • بدون چسبندگی
  • مورد تأیید اساتید و خوشنویسان
  • کیفیت عالی